Utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL

För att hålla ett bra och stimulerande utvecklingssamtal behövs många gånger noga förberedelser och att du som lärare har en tanke om syfte och mål med samtalet. Det är en fördel om du styr samtalet så eleven själv blir medveten om nuläget och att hen med egna ord får formulera mål och vägen till målet. Om eleven själv är medveten om skolsituation, beteende, mående och mål är det större chans att hen blir motiverad och vill arbeta för en eventuell förändring. 


INNAN SAMTALET

Förbered samtalet genom att ha med elevens:

 • Närvarorapport för att få en lättare överblick över elevens närvaro. (Mer än 5% ogiltig frånvaro leder till ett orossamtal med förälder. Mer än 15% total frånvaro leder till ett orossamtal med förälder (Om inte orsaken är känd eller rimlig).
 • Eventuella omdömen från undervisande lärare.
 • Betyg
 • IUP (Individuell utvecklingsplan)

Innan samtalet kan det vara bra att ha med sig en "meny" med ämnen att prata kring och under samtalet får eleven styra vad hen vill prata om (se Coachning-ett verktyg för skolan och MI-metoden). Hur ser skolsituationen ut? Vad fungerar bra? Vad fungerar sämre?

 • Studieteknik
 • Förmågor och kunskapskrav i ämnena
 • Prestation under lektionerna
 • Koncentration
 • Struktur, planering
 • Hemuppgifter
 • Kamratrelationer
 • Samarbetsförmåga
 • Engagemang för att lära
 • Uppförande, beteende
 • Passa tider, ha med dig material m.m.
 • Sömn och kost

FÖRHÅLLNINGSSTRATEGIER

 • Fokusera samtalet på processer, d.v.s hur alla inblandade (elev, målsman, skola) når målet eller förändringen.
 • KASAM  - Har eleven en känslan av sammanhang? (se mer info under rubriken "Samtal i skolan")
  • Begriplighet (upplever eleven att det som händer inom inom hen eller i hens omgivning är begripligt)
  • Hanterbarhet (upplever eleven att det finns resurser hen kan använda när det är jobbigt. Det kan handla om inre resurser, förmågor och talanger men också om resurser i form av vänner, familj, lärare osv.)
  • Meningsfullhet (i vilken utsträckning har eleven tillgång till saker i livet som är viktiga för hen och som ger energi)
 • Individualisera insatser baserade på elevens behov.
 • Tydliggör syfte, mål och mening med skoarbete eller annat som är aktuellt. 
 • Nårbara mål utifrån aktuell kunskapsnivå.
 • Visa äkta nyfikenhet på att vilja ta del av elevens tankar.
 • Acceptera, respektera och var värderingsfri.
 • Stöd självtilliten och bekräfta eleven.
 • Fokusera på vad som fungerar, vad eleven kan och vill.
 • Skapa ett samarbetsklimat och fråga gärna om lov. "Är det okey om vi pratar lite om...".
 • Anpassa samtalets fokus efter graden av motivation.
  Om eleven har låg beredskap att nå sitt mål eller förändring får du börja med att göra eleven medveten och sen trappa upp samtalet för att fatta beslut och hitta metoder för att nå målet. 

Stärk självtilliten

 • Vilka styrkor har du som du kan ta till i den här situationen? (Tips! Se mänskliga rikedomar under rubriken Conscientiametoden).
 • Vad skulle andra säga är dina starka sidor?
 • Kan du vara uthållig och envis ibland när du verkligen vill något? Berätta.
 • Vad har du klarat/lyckats med tidigare som har varit svårt?
 • Berätta hur du tänker om skolsituationen.
 • Vad är du nöjd med/tycker du går bra?

Bekräfta

Visa att du ser och uppskattar eleven och dennas goda egenskaper, kompetens, styrka, avsikter och ansträngningar. På så sätt förstärks det positiva. Bekräftelse bör helst göras i du-form för att inte uppfattas som dina värderingar eller bedömningar. Bekräftelsen måste kännas äkta. Endast ordet ”bra” känns till exempel inte bekräftande. Säg istället ”du jobbar hårt på att hitta ett sätt som fungerar för dig, det är bra gjort”. Du är stark, det finns en kraft i dig”. ”Du har försökt och gjort ditt allra bästa, men ingen har sett det”. ”Vad intressant, vilka bra idéer!”

Reflektivt lyssnande - BÖRS (Se mer info under rubriken MI-metoden)

 • Bekräftelse -  goda egenskaper, kompetens, styrka, avsikter och ansträngningar. På så sätt förstärks det positiva. 
 • Öppna frågor - Hur? Vad? På vilket sätt? Berätta!
 • Reflektioner -  du berättar tillbaka, d.v.s återspeglar vad du uppfattar. 
  Reflektioner görs kontinuerligt.  När du återspeglar exakt det som sägs kallas enkel reflektion. När du återspeglar känslan eller innebörden av det som sägs ”mellan raderna” – det du kan gissa, tolka, anta – kallas för komplex reflektion.
 • Sammanfattningar - uppfyller liknande funktioner som reflektioner. De är lite längre referat som du gör när det känns lämpligt för att klargöra och förstå det som berättas. Det kan också användas när du inte vet hur du ska gå vidare, samt när du avslutar samtalet. Sammanfattningar innebär ofta att du tar ett steg vidare i samtalet eller byter fokus. Även i sammanfattningen kan du betona vissa saker som du vill förstärka och det positiva med förändring.

SAMTALET

Nuläge

 • Hur ser skolsituationen ut? Vad fungerar bra? Vad fungerar sämre? (Utgå från "menyn")
 • Beskriv/berätta om dina starka sidor.
 • Vad var bra eller gick bra förra terminen? Är det något som du skulle vilja förändra från förra terminen? Hur kan vi hjälpas åt om du vill att något ska förändras?
 • Vad är viktigt för dig i skolan?
 • Berätta vad du tänker på när jag säger... (utgå från "menyn")?

Stimulera förändringsprat

 • Hur skulle du vilja att det var? (Önska)
 • Vad hoppas du kunna förändra? 
 • Vad skulle du kunna klara om du väl bestämde dig? (Förmåga till förändring)
 • Om du hade bestämt dig för att genomföra en förändring, hur skulle du genomföra den?
 • Vad finns det för nackdelar/problem med att ha det som du har det? (Skäl för förändring)
 • Vad skulle du vinna på en förändring?
 • På vilket sätt är det viktigt att ändra det här? (Behov av förändring)
 • Vad skulle du behöva ändra?
 • Vad var svårt?
 • Vad tänker du att du skulle behöva ändra/förbättra/utveckla?
 • Vilka möjligheter/olika alternativ har du?
 • Hur kan du göra?
 • Behöver du stöd från någon?
 • Kan du förklara lite närmare vad du menar med…?

Analysmodell 

 

Inte sköta skolan

Sköta skolan

+

1. Vad gör du för roligt istället för att gå på lektionerna/sköta skolarbetet?

4. Vad skulle vinsterna vara om du började gå på lektionerna/sköta skolarbetet?

-

2. Vad blir mindre bra med att fortsätta som du gör nu?

3. Finns det några hinder eller svårigheter med skolarbetet?

 

Stimulera ett åtagande till förändring:

Eleven får själv sätta upp mål (max 3) utifrån förmågor i de olika ämnena (eller socialt) och prata om hur eleven ska komma dit.

 • Vad tänker du? Berätta!
 • Vad blir nästa steg för dig? Vart är du på väg?
 • Vad fungerar? Vilka av dina styrkor är användbara?  
 • Vilken stöttning behövs från hemmets och från skolans sida?

Uppföljning

Bestäm ett datum för uppföljning hur uppföljningen ska gå till.