Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer

Hälsofrämjande skolutveckling (Skolverket)

Motivation, ett gott skolklimat, tillitsfulla relationer mellan elever och mellan lärare och elever, det är en del av hälsofrämjande skolutveckling. Det är en skola där eleven ska få lust att lära, känna trygghet och framtidstro.
Den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar är att klara skolan. Nyckeln är därför att sätta det hälsofrämjande arbetet i relation till skolans resultat, så att upplysning och information inte frikopplas från skolans kunskapsuppdrag.


Framgångsfaktorer - sammanfattande punkter från hela denna hemsida

 • Motiverande samtal
  Hur? MI-samtal
 • Goda relationer mellan elever och mellan lärare och elever
  Hur? Goda samtal, bekräftelse o.s.v. Skapa relationer för att konkurrera! (Gordon Neufeld)
 • Trygghet i skolan och klassrummet
  Hur? Klassanda/teambuilding, värderingsövningar, relationer, förebygga kränkningar och arbeta med dessa på ett framgångsrikt sätt, Conscientiametoden)
 • Lust att lära och få en framtidstro
  Hur? MI-metoden
 • Att lärare lär känna sina elever och skapar relationer för att lättare förstå ungdomarnas känslor och beteenden. Utifrån denna centrala del blir det lättare att gå vidare, lösa eventuella konflikter, oro hos eleverna, oro i klassrummet o.s.v.
  Hur? Conscientiametoden, Gordon Neufeld, Ross W Greene
 • KASAM (Känsla av sammanhang) Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet
  Hur? MI-metoden, Klassanda, teambuilding, Conscientiametoden och Ross W Greene. Struktur, mål, syfte, förståelse och förtrogenhet i undervisningen.
 • Självkänsla
  Hur? Conscientiametoden, bekräftelse genom samtal och goda relationer, övningar i självkänsla, inspirationskort m.m.