Definition elevhälsa

Definition elevhälsa

ELEVHÄLSA

Lars H Gustafsson (Elevhälsa börjar i klassrummet, Studentlitteratur 2009) har skrivit tre olika definitioner av elevhälsa. 

 1. "Hälsa" eller "att vara vid god hälsa", uppfattas som att vara frisk. 1946 slog WHO (Världsorganisationen) fast följande definition: "Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande" (s.27)
 2. Utvecklingspsykologen och folkhälsovetaren Emmy Werner i Kanada skriver att hälsa är förmågan att älska, leka, arbeta och förvänta sig gott (s 28). Nedan är en mer förklaring till vad hon menar.

  Förmågan att:

  • Älska - gå in i nära relationer och behålla dem över tid, att våga göra sig sårbar som en riktigt nära relation alltid kräver och sedan kunna anpassa sig till dess villkor utan att förlora sin identitet, självständighet och känsla av eget värde. 
  • Leka - fantisera, skapa, våga ge hän och samtidigt kunna samspela med andra barn. Senare i livet handlar det om förmågan att kunna förställa sig olika alternativ när man tvingas välja och kunna förutse konsekvenserna av sina val, att våga improvisera, inte fastna i gamla hjulspår utan istället kunna tänka nytt när det behövs för att komma vidare. 
  • Arbeta - känna arbetsglädje, att trivas med det man företar sig - men också i förmågan att organisera sitt arbete så att man får något gjort och inte bara talar om allt man vill och ska göra.
  • Förvänta sig gott - handlar om att känna tillit - till arbetskompisar, till sin egen förmåga och till livet självt. I skolan handlar den tilliten för lärarens del  mycket om att våga lita på sina elever, förmågan att tro dem om gott och att de vill sina lärare väl även när det utmanar henne. 
 3. Ett tredje sätt att tänka om elevhälsa är förmågan att anpassa sig till livet som det är och till allt som händer. Ett ofta använt uttryck för detta är "coping" (s.29)

Källa: Skolverket

För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsa är inte obligatorisk i de skolformer som riktar sig till vuxna, men givetvis får huvudmannen anordna elevhälsa även för dem.

För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till

 • skolläkare
 • skolsköterska
 • psykolog
 • kurator
 • personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Huvudmannen avgör hur mycket personal skolan ska ha och vilken kompetens som behövs utifrån lokala behov och förutsättningar. Men den personal som finns för elevhälsans insatser ska ha den utbildning som behövs för att klara elevernas behov.

Elevhälsan ska underlätta studierna

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsan ska enligt förarbeten till skollagen bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Den har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.